Yabancı Öğrencilere Yönelik Ders Prosedürü

ULUSLARARASI PROGRAM

Yabancı Değişim Öğrencilerine Sunulacak Dersler

 

YÖNERGE:
"Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Değişim Programları Kapsamında Gelen Yabancı Öğrenciler Yönergesi”   üniversitemize uluslararası  değişim programları kapsamında  bir  yada iki akademik dönem eğitim–öğretim görmek amacıyla gelen yabancı değişim öğrencilerinin ders, kayıt, sınav, değerlendirme ve not dökümü (transkript) işlemlerine ilişkin hususları düzenlemektedir. 30.12.2019  tarihinde Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen yönergeyi incelemek için tıklayınız >>>

DERSLER VERİTABANI :

Uluslararası Program kapsamındaki dersler aşağıdaki adreste birimlere göre sınıflandırılmış şekilde bulunmaktadır. Ayrıca, anahtar kelime, öğretim elemanı adı vb. şekilde arama yapmak mümkündür. 

https://courses.comu.edu.tr

DERS SUNMAK İÇİN :

Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne ders sunmak için bir son tarih yoktur, yıl içinde herhangi bir zamanda ders sunabilirsiniz.  Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, belirli  zamanlarda, Dış İlişkiler Koordinatörlüğünde toplanan dersleri Üniversitemiz Senatosuna sunacaktır. 

  1. Öğretim elemanları Ders Ekleme Formu İngilizce olarak doldurur.
  2. Bölüm kararı alınır. 
  3. Bölüm kararı ve Ders ekleme formları Dekanlık yada Müdürlük aracılığıyla Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne iletilir.
  4. Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Üniversite Senatosunun onayına sunar ve https://courses.comu.edu.tr/​ adresinde yer alan veri tabanında yayınlar. 

DERS DEĞİŞİKLİĞİ / DERS SİLME İŞLEMLERİ İÇİN :

Fakülte Dekanlıkları / Enstitü Müdürlükleri / Yüksekokul Müdürlükleri /Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri   tarafından alınan kararın  Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne iletilmesi gerekmektedir.Fakülte / Enstitü / YO / MYO Karar Formu Örneği )

DERS KODLARI : 

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksek Okulu kurulundan gelen Uluslararası Programa  ULP ders kodlarını ekler.

Uluslararası Program kapsamındaki derslerin kodları ULP ile başlar, 2 haneli akademik birim numarası ve 001’den başlamak üzere üç haneli ders numarası ile oluşturulur. ULP Ders Kodları üniversitemiz Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından verilir.  (Örnek : ULP-08-003)

Veri tabanında bulunan ULP ile başlayan dersler Uluslararası Program kapsamında sunulan derslerdir. Diğer kodlar ise halihazırda normal  müfredatta İngilizce / Almanca  / Fransızca / japonca ve Arapça olarak verilen dersleri içermektedir. 

ÜNİVERSİTE SENATOSUNA SUNULMASI : 

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksek Okulu kurulundan gelen Uluslararası Programı Üniversite Senatosunun onayına sunar. 

Mevcut olan Uluslararası Program Bölüm, Anabilim/Anasanat Dalı ya da Program kurullarınca her akademik yıl öncesinde gözden geçirilir ve gerekirse değişiklikler/ eklemeler önerilir.   Değişiklik yapılmadığı takdirde  bir önceki yılın dersleri yeni akademik yıl için de tanımlanır, ayrıca üniversite senatosu kararı gerekmez.

DERSİ VERECEK ÖĞRETİM ELEMANIN DEĞİŞMESİ DURUMUNDA :

Dersi verecek öğretim üyesi konusunda herhangi değişiklik yapılması gerekirse, Bölüm/Anabilim/Anasanat Dalı ya da Programların yetkili kurulları tarafından karar alınır ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü’ne gönderilir. Bu değişiklik için ayrı bir senato kararı gerekmez.

DİĞER KONULAR : 

Uluslararası Program kapsamındaki dersler için Güz/Bahar dönemi ayrımı yapılmaksızın tek bir program olarak oluşturulur ve uygulanır. 

Uluslararası Programdaki derslerin açılması için minimum öğrenci sayısı  şartı aranmaz, 1 öğrenci  bile olsa ders açılabilir. 

Uluslararası Programda yer alacak derslerin ECTS kredileri, olağan programlardaki derslerin ECTS kredilerinden bağımsız olarak hesaplanır.

DERS ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ :

ULP kodlu dersin ek ders ücreti olarak ders veren öğretim üyesine ödenmesi ; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’n 11. Maddesindeki hükümlerine dayanarak, ders teklifinin onaylandığı birim tarafından ödenir. Gelen öğrencilerin ders kayıt formları ders aldıkları birime gönderilir. ( Bakınız Yönerge Madde 5

DERS SUNMAK ERASMUS AKADEMİK PERSONEL DEĞİŞİMİ BAŞVURULARINDA PUAN KAZANDIRIR!

Üniversitemiz 29.12.2016 tarih ve 12 sayılı Senato Kararı gereği; Üniversitemiz Rektörlüğünce oluşturulan komisyon tarafından Ulusal Ajans'ın önerileri doğrultusunda hazırlanan "Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Başvuruları"nın değerlendirme aşamasında kullanılacak seçim kritlerleri arasında + puan kazandırabilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir;

  • Bir önceki ya da mevcut akademik yılda Erasmus+ kapsamında Üniversitemize gelen yabancı öğrenciler için hazırlanan ULP kodlu ders havuzunda ders teklifi bulunması + 5 PUAN
  • Bir önceki ya da mevcut akademik yılda Erasmus kapsamında Üniversitemize gelen yabancı öğrencilere ders vermiş olmak + 5 PUAN